TGF BAŞKANI KARACA’DAN ABC YÖNETİMİNE ZİYARET TGF BAŞKANI KARACA’DAN ABC YÖNETİMİNE ZİYARET

ERDOĞAN, “ENGELLİLER GASP EDİLEN HAKLARINI HELAL ETMEYECEKLER”

Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Hakan Erdoğan, ÖTV’siz araç alımlarının en az yüzde 70’inden ihtiyaç sahibi engellilerin yararlanamadığı belirtti. Erdoğan, “Milyonlarca engelli ve ailesi, gasp edilen haklarını helal etmeyecek.” dedi.

Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hakan Erdoğan, engellilerin Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) muaf olarak araç alma hakkına müdahalenin sosyal devlet anlayışına aykırı olduğunu açıkladı.

“ENGELLİLERİN ÖTV’SİZ ARAÇ ALMA HAKKINA MÜDAHALE EDİLEMEZ”

Hakan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, tasarruf tedbirleri kapsamında engellilerin ÖTV’den bağışık araç alma hakkını sınırlandırmaya yönelik hazırlıklarla ilgili açıklamasının, engelli kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtığını belirtti. Erdoğan, “ÖTV’den bağışık araç alma hakkı, yıllar önce engelli sivil toplum örgütlerinin mücadelesi sayesinde sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak engellilerin seyahat hakkını kullanmalarını ve toplumsal yaşama etkin bir biçimde katılmalarını sağlamak amacıyla getirilmişti. Özellikle yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan ağır durumdaki engelliler açısından son derece önemli bir kazanımdı. Şimdi bu kazanımın elimizden alınması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sayın Şimşek, bu haktan yararlanma süresini beş yıldan on yıla çıkararak hızla değişen teknolojik gelişmeler karşısında engellileri daha geri otomobil modellerine mahkûm ediyor. Engellilerin ölümü halinde yakınlarından ÖTV tahsil ederek, zaten yoksul olan engelli ailelerinin daha da yoksullaşmasına yol açıyor. Anayasamızın ikinci maddesinde yer alan sosyal devlet anlayışı, toplumun yoksul, engelli ve güçsüz kesimlerinin korunmasını, yaşam standartlarının yükseltilmesini ve toplumsal yaşama katılımlarının güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Anayasamızın beşinci maddesinde; Devletin Temel Amaç ve Görevlerinin; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak.’ olduğunu belirtiyor. Yine Anayasamızın onuncu maddesi ‘Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, hak ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.’ demektedir. Bu maddenin mefhumu muhalifinden hareket edersek, engelliler lehine alınan tedbirlerin kaldırılması veya sınırlandırılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu, bir çeşit ayrımcılık suçunu oluşturduğu ortaya çıkar. Anayasamızın ‘Sosyal Güvenlik Bakımından Özel olarak Korunması Gerekenler’  başlıklı 61’inci maddesi ‘Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.’ diyerek sosyal devlet ilkesinin açılımını, özlü bir biçimde özetliyor.” dedi.

“SAYIN ŞİMŞEK’İN HUKUKSUZ GİRİŞİMİNE İZİN VERMEYİN”

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Sayın Bakan Şimşek’in bu girişimi, aynı zamanda tarafı olduğumuz BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin ‘Ayrımcılık Yapılmaması ve Eşitlik’ başlıklı 5, ‘Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dâhil Olma’ başlıklı 19 ve ‘Kişisel Hareketlilik’ başlıklı 20. maddelerinin de açık bir ihlalidir. Sözleşmenin ‘Kişisel Hareketlilik’ başlıklı 20. Maddesinin  (b) bendi, Taraf Devletlere ‘Engellilerin hareketi kolaylaştırıcı kaliteli araç ve gerece, yardımcı teknolojilere, yardım sunan insanlara ve araçlara karşılanabilir bir maliyetle erişiminin kolaylaştırılması’ yükümlülüğünü vererek Sosyal Devlet ilkesini somutlaştırmaktadır. Sayın Mehmet Şimşek’in engellilerin ÖTV’den bağışık araç alma hakkını sınırlandıran girişimi, zaman zaman Hükümet çevrelerince bu hakkın kötüye kullanılmasına dayandırılmakta ve haklı gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysa dünyada kötüye kullanılma olasılığı olmayan hiçbir hak yoktur. Bu hakların kötüye kullanılmasını önleme yükümlülüğü yine devletlere aittir. Önümüzdeki konu bakımından araç takip sistemlerinin geliştirilmesi ve kötüye kullanım halinde caydırıcı nitelikte cezaların getirilmesi, hem bu haksız girişimin gerekçesini ortadan kaldıracak; hem de engellileri, yakın akrabalarının baskısından korunması olanağını güçlendirecektir. Zira bu hakkın önemli bir bölümü, ucuz araç edinmek isteyen yakın akrabalar tarafından yapılmaktadır. Bu yöndeki teklifleri ret eden engelliler tepkiyle karşılanmakta ve yalnızlaştırılmaktadır. ÖTV’siz araç alımlarının en az yüzde 70’inden ihtiyaç sahibi engellilerin yararlanamadığı bilinmektedir. Hakkın sınırlandırılması yerine araç takip sistemlerinin güçlendirilmesi ve caydırıcı cezaların getirilmesiyle kötüye kullanımdan kaynaklı araç sahipliği en aza ineceğinden on binlerce aracın ÖTV’sinin tahsili mümkün olacak; milyarlarca vergi gelirinin Devletin kasasına girmesi sağlanacaktır. Sayın Mehmet Şimşek’e sesleniyoruz: ekonomik krizin nedeni engelliler değildir. Bu nedenle krizi çözmek üzere gündeme getirilen tasarruf önlemlerine engellilerden başlamak, vicdan ve akıl dışı bir davranıştır. Bu girişimle siz, Anayasamızın ve tarafı olduğumuz BM Engelli Hakları Sözleşmesinin amir hükümlerini ihlal etmektesiniz. Üstelik araç takip sistemlerini geliştirmek ve cezaların ağırlaştırılması yoluyla ödenmeyen ÖTV’yi tahsil ederek devleti gelirini artırmak yerine, bütün yükü engellilerin ve ailelerinin sırtına yıkarak sosyal devlet anlayışını tahrip etmektesiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti yöneticilerine sesleniyoruz. Sayın Şimşek’in bu haksız ve hukuksuz girişimine izin vermeyiniz. Anayasa ve uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmesini sağlayınız. Aksi halde milyonlarca engelli ve ailesi, gasp edilen haklarını size helal etmeyecek, kazanılmış haklarını geri vermemek için mücadeleye devam edecektir.” 

Editör: Ayben Horzum